Nhiệm vụ

Nâng cao kỹ năng quản lý bằng các tiêu chuẩn quốc tế
Xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng và các đối tác
Hoạt động có trách nhiệm với môi trường và xã hội
Trở thành một công ty nơi con người được nuôi dưỡng và phát triển vì lợi ích bản thân và xã hội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *