Cơ cấu tổ chức

Ban lãnh đạo NSControl

  1. Ông Phạm Văn Tú – Chức danh: Giám đốc

Tel:  02373.723.889                     Email:  tupv@nscontrol.com.vn

  1. Ông Đào Văn Thanh – Chức danh: Phó Giám đốc

Tel:  02373.723.889                    Email:  thanhdv@ nscontrol.com.vn

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *